نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-64]

ا

 • اتوماتای سلولی برگشت‌پذیر رمزنگاری تصاویر با استفاده از نظریه آشوب و اتوماتای سلولی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 9-22]
 • امنیت اطلاعات اثر کیفیت اطلاعات بر مدیریت خطرپذیری امنیت اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]

ب

 • بارکاری بررسی چندمستاجری در محیطهای محاسبات ابری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • بهره‌وری منبع بررسی چندمستاجری در محیطهای محاسبات ابری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • بهینه‌سازی ازدحام ذرات پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]

پ

 • پیش‌بینی تأخیر پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]

ت

ج

 • جمع پیمانه ای تحلیل رمز چرخشی برروی BMW , SIMD [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-43]

چ

 • چندمستاجری بررسی چندمستاجری در محیطهای محاسبات ابری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]

خ

 • خطرپذیری مدیریت اثر کیفیت اطلاعات بر مدیریت خطرپذیری امنیت اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]

ر

 • رمزنگاری تصویر رمزنگاری تصاویر با استفاده از نظریه آشوب و اتوماتای سلولی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 9-22]

ز

 • زمان تأخیر پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]
 • زندگی دوم آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-64]

س

 • سیستم ایمنی مصنوعی پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]

ف

 • فرض زنجیره مارکوف تحلیل رمز چرخشی برروی BMW , SIMD [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-43]
 • فضای سایبر آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-64]

ق

 • قواعد آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-64]
 • قوانین آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-64]

ک

 • کیفیت اطلاعات اثر کیفیت اطلاعات بر مدیریت خطرپذیری امنیت اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • کیفیت سرویس بررسی چندمستاجری در محیطهای محاسبات ابری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • کنترل مبتنی‌بر شبکه پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]

م

ن

 • نظریه آشوب رمزنگاری تصاویر با استفاده از نظریه آشوب و اتوماتای سلولی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 9-22]
 • نگاشت‌های آشوب رمزنگاری تصاویر با استفاده از نظریه آشوب و اتوماتای سلولی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 9-22]

ه

 • همگرایی پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]