تأثیر پیاده‌سازی سامانه برنامه‌ریزی منابع سازمان بر بهینه‌سازی منابع و صرفه‌جویی در زمان در مدیریت خدمات اداری و پشتیبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور عسلویه، دانشگاه بین‌المللی عسلویه، بوشهر، ایران

2 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد واحد کازرون، کازرون، ایران

3 دکتری فناوری اطلاعات، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، سامانه‌های یکپارچه‌ای هستند که تمام ابعاد سازمان را تحت تأثیر قرار داده‌اند. این سامانه‌ها در زمره عظیم‌ترین و پیچیده‌ترین محصولات نرم‌افزاری در جهان محسوب شده و قابلیت عملکردی و مدیریتی قابل توجهی را برای سازمان به ارمغان داشته‌اند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سامانه برنامه‌ریزی منابع سازمان بر بهینه‌سازی‌منابع و صرفه‌جویی در زمان در مدیریت خدمات اداری و پشتیبانی است. جامعه این پژوهش شامل 130 نفر از مدیران، کارشناسان و کارمندان واحدهای مدیریت اداری پشتیبانی شرکت
تکنو انرژی ‌سپهر‌کیش می‌باشند. نمونه این پژوهش از نوع غیر احتمالی است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و کتابخانه­ای استفاده شده است و ابزار به‌کاررفته در این پژوهش پرسشنامه است.‌تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار سامانه برنامه‌ریزی منابع سازمان بر بهینه‌سازی منابع و صرفه‌جویی ‌در زمان و انتقال اطلاعات به‌صورت نامحدود بهره‌وری در شرکت تکنو‌انرژی ‌سپهر‌کیش است. در پژوهش حاضر، سامانه برنامه‌ریزی منابع سازمان عامل مهم و مؤثر در بهینه‌سازی منابع و صرفه‌جویی در زمان و انتقال اطلاعات به‌صورت نامحدود در خدمات ادراری و پشتیبانی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


 • [1] Akhavan Mohammad, (2007), Challenges of ERP Implementation, Usage and Maintenance, Second Conference on Implementation of Organizational Resource Planning Systems, University of Science and Technology, Tehran##
 • [2] Iran Nejad, Mehdi (2003), Research Methods in Social Sciences, Tehran: Managers Publishing, Second Edition.##
 • [3] Jalali, Ali Akbar (2009), "The Role of Social Networks in Developing Applications" ERP Second Organization Resource Planning Conference, Tehran, February.##
 • [4] Olson D.L. , “Managerial Issues on Enterprise Resource Planning System”, 2004##
 • [5] Khatami Firouz Abadi, S. M. A., Asgari Mehr, M., & Mortaz-Hejri, F. (2018). E-Business Development Strategies in the Framework of Facilitating and Promoting Business Space, Quarterly Journal of Economic Research, Eighteen Years, No. 78, pp. 253-290. [In Persian]##
 • [6] Somers, T. Nelson, k. (2001). "The Impact of Critical Success Factors across the Stage of Enterprise Resource Planning Implementations". Proceeding of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences##
 • [7] Florence W. Wanyoike The Influence Of Enterprise Resource Planning System On Organisational Performance: Case Study Of Kenyan Engineering Consultancy Firms. United States International University-Africa  Summer 2017##
 • [8] Gartner (2010) Leading in Times of Transition: The 2010 CIO Agenda. Oxford, UK: Oxford University Press##
 • [9] Velcu, O. (2007). Exploring the Effects of ERP Systems on Organizational Performance: Evidence from Finnish Companies. Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 9, pp. 1316-1334.##
 • Exact Max. (2014). 5 Ways ERP Improves Employee Productivity. [Online], available at: http://blog.max4erp.com/manufacturing-insights/5-ways-erp-improves-employee [Accessed: 12/03/17].##
 • Klos1, Slawomir, (2008), "Irene Krebs Methodology of Erp System Implementation A Case Study of Project-Driven Enterprise", International Conference, 20th EURO Mini Conference. Research 21 (1): 218-222, 2014##
 • Joseph F. Brazel & Li Dang, "The Effect of ERP System, Implementations on the Management of Earnings and Earnings Release Dates", Journal of Information Systems, Vol. 22, No. 2, 2008.##
 • Maryam Shahzadi, 1 2Muhammad Shoaib and 2Rab Nawaz Lodhi Impact Study of Enterprise Resource Planning (ERP) in HRM Practices . Middle-East Journal of Scientific##
 • Fadi Taher Qutaishat1, Shadi Ahmed Khattab1, Mohammed Khair Saleem Abu Zaid2 & Excimirey Amer Al-Manasra2. The Effect of ERP Successful Implementation on Employees' Productivity, Service Quality and Innovation: An Empirical Study in Telecommunication Sector in Jordan. International Journal of Business and Management; Vol. 7, No. 19; 2012##