نمایه نویسندگان

ا

  • اسداله پور کریمی، روح اله پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]

ب

  • باطنی، هاجر اثر کیفیت اطلاعات بر مدیریت خطرپذیری امنیت اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
  • بالوی، مهدی آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-64]

چ

  • چمنی، ساسان آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-64]

ح

خ

  • خان احمدی، عباس پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]

س

ط

غ

  • غفارپور، رضا پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]
  • غفوری، آرش بررسی چندمستاجری در محیطهای محاسبات ابری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]

ک

  • کشاورزی، بهبد تحلیل رمز چرخشی برروی BMW , SIMD [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-43]

گ

  • گائینی، احمد تحلیل رمز چرخشی برروی BMW , SIMD [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-43]

م