اهداف و چشم انداز

محور ها:

1- راهبردها و آینده پژوهی فناوری اطلاعات و ارتباطات
2- شبکه های اجتماعی برخط
3- امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4- فضای سایبر
5- کاربردها و سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات

6- مهندسی و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
7- شبکه های مخابراتی و کامپیوتری

8- هوشمندسازی ( شهر هوشمندو ......)

9- الکترونیک ، الکترواپتیک و ماهواره

10- سامانه های فرماندهی و کنترل