اعضای هیات تحریریه

1- مهندس عبدالرسول مهوری (مدیر مسئول) ................. (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
2- دکتر مسعود باقری (سردبیر) ........................... استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
3- دکتر زینب موحدی .................................... استادیار (دانشگاه علم و صنعت)
4- دکتر زین العابدین نوروزی ................................. استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
5- دکتر جواد یاوند حسنی ....................... استادیار (دانشگاه علم و صنعت)
6- دکتر ضرغام رستمی .................................. دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
7- دکتر حسن نادری ....................................... استادیار (دانشگاه علم و صنعت)
8- دکتر مجتبی وحیدی اصل .................. استادیار (دانشگاه شهید بهشتی)
9- دکتر مجید غیوری ثالث ....................... استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
10- دکتر رضا حق مرام .............................. دانشیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
11- دکتر مرتضی کازرونی .............................. دانشیار(دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

مدیر مسئول

عبدالرسول مهوری

مخابرات -

abdulrasul.mehvariatyahoo.com

سردبیر

مسعود باقری

استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)

m.bagheriatihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

زینب موحدی

کامپیوتر استادیار دانشگاه علم و صنعت

webpages.iust.ac.ir/zmovahedi
zmovahediatiust.ac.ir

زین العابدین نوروزی

مخابرات- رمز استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

znoroziatihu.ac.ir

جواد یاوند حسنی

الکترونیک استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/42453/Dr.-Yavandhasani
yavandatiust.ac.ir

ضرغام رستمی

مخابرات دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

-
zr3202atyahoo.com

حسن نادری

کامپیوتر استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران

webpages.iust.ac.ir/naderi/
naderatiust.ac.ir

مجتبی وحیدی اصل

کامپیوتر استادیار دانشگاه شهید بهشتی

facultymembers.sbu.ac.ir/vahidi/
mo_vahidiatsbu.ac.ir

مجید غیوری ثالث

کامپیوتر استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

-
ghayooriatihu.ac.ir

رضا حق مرام

برق - قدرت دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

rhaghmrmatihu.ac.ir

مرتضی کازرونی

مخابرت دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

kazerooniatmut.ac.ir