اعضای هیات تحریریه

1- مهندس عبدالرسول مهوری (مدیر مسئول) ................. (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
2- دکتر رضا کیوان شکوه (سردبیر) ........................... استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
3- دکتر زینب موحدی .................................... استادیار (دانشگاه علم و صنعت)
4- دکتر زین العابدین نوروزی ................................. استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
5- دکتر جواد یاوند حسنی ....................... استادیار (دانشگاه علم و صنعت)
6- دکتر ضرغام رستمی .................................. دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
7- دکتر حسن نادری ....................................... استادیار (دانشگاه علم و صنعت)
8- دکتر مجتبی وحیدی اصل .................. استادیار (دانشگاه شهید بهشتی)
9- دکتر مجید غیوری ثالث ....................... استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
10- دکتر رضا حق مرام .............................. دانشیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
11- دکتر مرتضی کازرونی .............................. دانشیار(دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

مدیر مسئول

عبدالرسول مهوری

مخابرات -

abdulrasul.mehvariyahoo.com

سردبیر

رضا کیوان شکوه

مخابرات استادیار-دانشگاه امام حسین( ع)

rkayvanshokoohihu.ac.ir


مخابرات، پردازش سیگنال، طراحی شکل موج، فیلترهای وفقی، فشرده سازی پالس، تئوری تخمین و آشکارسازی

اعضای هیات تحریریه

دکتر زینب موحدی

دانشگاه علم و صنعت

zmovahediiust.ac.ir


استادیار

ضرغام رستمی

دانشگاه جامع امام حسین

1234gmail.com


دانشیار

جواد یاوند حسنی

دانشگاه علم و صنعت

aitihu.ac.ir


استادیار

مجتبی وحیدی اصل

دانشگاه شهید بهشتی

1324gmail.com


استادیار

حسن نادری

دانشگاه علم و صنعت

124gmail.com


استادیار

مجید غیوری ثالث

دانشگاه جامع امام حسین

13324gmail.com


استادیار 

مرتضی کازرونی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

13624gmail.com


دانشیار

رضا حق مرام

دانشگاه جامع امام حسین

12534gmail.com


دانشیار

زین العابدین نوروزی

دانشگاه جامع امام حسین

zy_noroziyahoo.com


استادیار

اعضای مشورتی هیات تحریریه

یعقوب قانع قره باغ

برق- قدرت استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

znoroziihu.ac.ir

رضا اصفهانی

الکترونیک استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

www.ihu.ac.ir
yavandiust.ac.ir

مرتضی سپهوندی

مخابرات استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

-
zr3202yahoo.com

مهدی نصیری

مخابرات- رادار استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران

webpages.iust.ac.ir/naderi/
naderiust.ac.ir

علیرضا حبیبی

کامپیوتر مهندس برق

ihu.ac.ir
mo_vahidisbu.ac.ir

حجت اله جهانی

کامپیوتر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

-
111ihu.ac.ir

اکبر صفری

فاوا مهندس - دانشگاه جامع امام حسین(ع)

rhaghmrmihu.ac.ir

محمد حسین حسن نیا

مخابرت مهندس-

1111imut.ac.ir

ساسان چمنی

فاوا دانشگاه امام حسین

1111iimut.ac.ir
-

h-index: -  

بهمن نوریانی

فاوا دانشگاه امام حسین (ع)

ihu.ac.ir
11111imut.ac.ir

احمدرضا فرحبخت

فاوا دانشگاه امام حسین (ع)

ihu.ac.ir
111111imut.ac.ir
-