راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه محافظت از زیرساخت رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 همکار پژوهشی دانشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌های رسانه‌ای علاوه بر عناصر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، شامل سرمایه‌ها و دارائی‌های فیزیکی و زیر‌ساختی هستند. براین‌اساس به‌منظور مقابله با تهدیدات بر علیه این سرمایه‌ها و کاهش آسیب‌پذیری، نیاز به تدوین راهبردهای حفاظت از این زیرساخت‌ها با رویکرد دفاع غیرعامل است که در این پژوهش به‌عنوان هدف اصلی مطرح شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق روش‌های اینترنتی، کتابخانه‌ای و میدانی و روش اصلی تحلیل اطلاعات گردآوری شده، روش SWOT می‌باشد و همچنین به‌منظور سنجش پرسش‌نامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ و آزمون‌های آماری بهره برده شده است. در این پژوهش پس از بررسی اسناد بالادستی و اخذ نظرات خبرگان، 92 عامل محیطی مؤثر در محافظت از این زیرساخت شناسایی و در نرم‌افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس 21 راهبرد بر اساس مدل تدوین راهبرد دانشگاه عالی دفاع ملی تدوین گردید. از راهبردهای اولویت‌دار طبق نظر خبرگان می‌توان به برنامه‌ریزی جهت افزایش توان بازدارنده در تهدیدات سایبری، توسعه علمی، پژوهشی و آموزشی نیروی انسانی موردنیاز با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور به‌منظور افزایش دانش تخصصی مرتبط، مصون‌سازی، استحکام‌بخشی زیرساخت‌های رسانه ملی در برابر تهدیدات سخت با استفاده از متخصصان داخلی، افزایش حمایت‌های مادی و معنوی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه طرح‌های توسعه‌ای در حوزه ماهواره‌ای مرتبط با رسانه ملی، بومی‌سازی و به‌کارگیری دانش هوش مصنوعی به‌منظور ایجاد نظام رصد و پایش و هشدار حملات سایبری و کمک به مصون‌سازی زیرساخت رسانه ملی در برابر تهدیدات، خرید و مهندسی معکوس نمونه‌هایی از سامانه‌های نرم‌افزاری پیشرفته در حوزه رسانه ملی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها