راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه محافظت از زیرساخت رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 همکار پژوهشی دانشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌های رسانه‌ای علاوه بر عناصر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، شامل سرمایه‌ها و دارائی‌های فیزیکی و زیر‌ساختی هستند. براین‌اساس به‌منظور مقابله با تهدیدات بر علیه این سرمایه‌ها و کاهش آسیب‌پذیری، نیاز به تدوین راهبردهای حفاظت از این زیرساخت‌ها با رویکرد دفاع غیرعامل است که در این پژوهش به‌عنوان هدف اصلی مطرح شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق روش‌های اینترنتی، کتابخانه‌ای و میدانی و روش اصلی تحلیل اطلاعات گردآوری شده، روش SWOT می‌باشد و همچنین به‌منظور سنجش پرسش‌نامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ و آزمون‌های آماری بهره برده شده است. در این پژوهش پس از بررسی اسناد بالادستی و اخذ نظرات خبرگان، 92 عامل محیطی مؤثر در محافظت از این زیرساخت شناسایی و در نرم‌افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس 21 راهبرد بر اساس مدل تدوین راهبرد دانشگاه عالی دفاع ملی تدوین گردید. از راهبردهای اولویت‌دار طبق نظر خبرگان می‌توان به برنامه‌ریزی جهت افزایش توان بازدارنده در تهدیدات سایبری، توسعه علمی، پژوهشی و آموزشی نیروی انسانی موردنیاز با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور به‌منظور افزایش دانش تخصصی مرتبط، مصون‌سازی، استحکام‌بخشی زیرساخت‌های رسانه ملی در برابر تهدیدات سخت با استفاده از متخصصان داخلی، افزایش حمایت‌های مادی و معنوی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه طرح‌های توسعه‌ای در حوزه ماهواره‌ای مرتبط با رسانه ملی، بومی‌سازی و به‌کارگیری دانش هوش مصنوعی به‌منظور ایجاد نظام رصد و پایش و هشدار حملات سایبری و کمک به مصون‌سازی زیرساخت رسانه ملی در برابر تهدیدات، خرید و مهندسی معکوس نمونه‌هایی از سامانه‌های نرم‌افزاری پیشرفته در حوزه رسانه ملی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


 • [1] G. Jalali Farahani and M. S. Beikpour, Development of the concept of deterrence theory in the country's cyberspace based on upstream documents and existing approaches, Journal of Electronic and Cyber Defense Research, 2021. (In Persian)

  • [2] Boroujerdi Alavi, Mahdokht, Rahmati, Mohammad Mehdi (1398). Compilation of Strategic Evaluation Indicators of Public Service Media in the Technical and Infrastructure of Radio and Television, Scientific Quarterly of Visual and Audio Media, Year 13, Issue 3. (In Persian)

  [3] F. Petit, D. Verner, J. Phillips, and L. P. Lewis, “Critical Infrastructure Protection and Resilience Integrating Interdependencies,” In Security by Design, A. J. Masys, Ed., Cham., Switzerland: Springer, 2018.

  [4] Jalali Farahani, Gholamreza, Alavi Vafa, Saeed (1397). Designing and compiling the elements for creating passive defense in the national media, Strategic Defense Quarterly, Year 17, No. 78. (In Persian)

  [5] Pourshasb, Abdul Ali, Nazari Nejad, Ahmad Ali (1399). Passive Defense Measures and Strategies in Protecting the Vital Infrastructure of the Islamic Republic of Iran, Strategic Defense Quarterly, Volume 18, Number 82. (In Persian

  [6] Mir Yousefi, Seyed Mohsen, Ghaffarpour, Reza (1398). New Strategies for the Protection of Vital Infrastructure, Journal of Passive Defense, Third Year, No. 3. (In Persian)

  [7]  Nezami, Qadir, Mehri, Abbas (1387). The role of passive defense in national security, Strategic Attitude Monthly, Higher Defense University, No. 92. (In Persian)

  [8]  Vaezinejad, Mohammad Mehdi, Moqaddas (1394). Report on strategies for securing the country's vital infrastructure in the field of information technology. (In Persian)

  [9] A. Ghodsi, The Impact of Cyberspace Infrastructure on the Security of the Islamic Republic of Iran and Strategy Presentation, Journal of Defense Strategy, Volume 11, Number: 44, 2013. (In Persian)

  [10]  General policies of the system in the field of passive defense - paragraph one, (2010), approved by the Expediency Council.

  [11] Alavi Wafa, Saeed (1396). Challenges and Strategic Issues of National Media in Horizon 1404, Quarterly Journal of Communication Research, Twenty-Fourth Year, No. 1. (In Persian)

  [12] RAMCAP Plus (2009). «All Hazard Risk and Resilience, Prioritizing Critical Infrastructure by Using the RAMCAP Plus SM Approach», ASME Innovative Innovative.

  [13] Sinha, P. (2006). Disaster Vulnerabilities and Risks, Trends, Concepts, Classifications and Approaches. Indian: SBS Publishers & Distributers.

  [14] Bradford J. Willke (September2007), A Critical Information Infrastructure Protection Approach to Multinational Cyber Security Events.

  [15] U.S.Department of homeland security. (September 2008). A guide to critical infrastructure and Key Resources Protection at the State, Regional, Local, Tribal, and Territorial Level, Washington.

  [16] Johansson, H. Hassel. An approach for modelling interdependent infrastructures in the context of vulnerability analysis, Reliability Engineering and system Safety 95(2010) 1335-1344.

  [17] Movahedinia, Jafar (1385). Theoretical and practical implications of passive defense. Tehran: Islamic Revolutionary Guard Corps, Joint Staff, Deputy of Education and Manpower, Center for Planning and Textbook Writing. (In Persian)

  [18] Report on the nature of cyber-electronic threats and how to passively defend against it (1396). Strategic View, Higher National Defense University, First Year, No. 50.