دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1400 (تابستان 1402) 
بهره برداری از بازخورد ارتباط در جستجوی نمودار دانش

صفحه 33-43

زهرا masoudinezhad؛ حسن نادری؛ عبدالباقی قادرزاده