اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید سرانه هر کارگر در استان‌های ایران: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

3 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران (بابلسر)

چکیده

اهمیت بـهره‌وری نیروی کار و لزوم بررسی آن بـا تـوجه به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگی تـکنولوژی، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. هر کشوری به‌دنبال افزایش تولید متوسط نیروی کار خود جهت افزایش تولید و رشد اقتصـادی است. توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند منافعی از قبیل ارز آوری از طریق صادرات خدمات، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری را به‌همراه داشته باشد. بنابراین، تمرکز هرچه بیشتر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص در استان‌های کشور می‌تواند نتایج مفیدی‌تر در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله افزایش تولید سرانه نیروی کار داشته باشد. از این‌رو، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید سرانه هر کارگر در استان‌های ایران با استفاده از تکنیک گشتاور تعمیم‌یافته‌ی پویا (GMM) و همچنین روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) طی بازه زمانی 1385-1398 است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش یک درصد در تعداد کاربران اینترنت همراه، مشترکین تلفن همراه تولید سرانه کارگر در کوتاه‌مدت و بلندمدت به-ترتیب 27/0 و 12/0 درصد افزایش می‌یابد داشته است، در حالی‌که با افزایش یک درصد مشترکین اینترنت ثابت تولید سرانه کارگر در کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب 23/0 و 19/0 در استان‌های ایران کاهش می‌یابد. بنابراین نتیجه سیاستی تحقیق حاضر مبنی بر این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه دیتا و صوت با قابلیت موبیلیتی تولید سرانه هر کارگر در استان‌های کشور را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها