شکل‌دهی پرتو مقاوم در برابر خطای شناسایی زاویه ورود سیگنال اخلال همراه با کنترل سطح گلبرگ‌های فرعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشکده و پژوهشکده برق، جنگ الکترونیک و سایبری، دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

یکی از راه‌های مقابله با اثر اخلالگرها مخصوصاً اخلالگرهای داخل باند، استفاده از شکل‌دهی پرتو در سیستم‌های چندآنتنه است. در این روش بر اساس اطلاعات زاویه ورود سیگنال هدف و سیگنال تداخل، سعی می‌شود تا پیک الگوی پرتو در راستای هدف قرار داده شده و یک نال در پرتو در راستای تداخل قرار داده شود. از آنجا که عمق نال و محل آن وابسته به اطلاعات زاویه اخلالگر است و در عمل امکان دستیابی به اطلاعات دقیق از سیستم حمایت الکترونیکی وجود ندارد، در این مقاله یک روش شکل‌دهی پرتو مقاوم در برابر خطای زاویه‌سنجی اخلالگر پیشنهاد شده است. همچنین کمینه‌کردن دریافتی از یک جهات خاص (زاویه ورود اخلال) منجر به افزایش سطح گلبرگ‌های فرعی الگوی تشعشعی خواهد شد. این موضوع در خیلی از سیستم‌های مخابراتی موجب کاهش کارایی سیستم خواهد شد. به همین منظور علاوه بر ملاحظات خطای زاویه ورود، سطح گلبرگ‌های فرعی در یک محدوده‌های خاص (مثل جهت تپه یا زمین) را کنترل می‌نماییم تا موجب افزایش قابل توجه این نوع اخلالها نشود. در این مقاله بر‌اساس سه دیدگاه مختلف جهت کمینه‌کردن تداخل‌های دریافتی، سه مسئله برای بهینه‌سازی ضرایب شکل‌دهنده پرتو در گیرنده تعریف و مبتنی بر بهینه‌سازی محدب حل می‌گردند. نتایج شبیه‌سازیها نشان می‌دهد ضرایب بهینه شده توانسته‌اند مشکل خطا‌دار‌ بودن گزارش زاویه ورود جمر و دریافت تداخل از گلبرگ‌های فرعی را حل نمایند تا گیرنده بتواند به SINR در حد SNR دست یابد.

کلیدواژه‌ها


[1] M. Sargazi Moghaddam and kh. Sadeghi, “Beam forming and DOA estimation in smart antenna systems,” Faculty and Research Institute of Electrical, sharif university, 2007. (In Persian).
 
[2] F. Samsami-Khodadad and F. Nazari, “A Novel and Efficient DS/CDMA Direction of Arrival Algorithm for Multipath Fading Channel,” Journal of Electronical & Cyber Defence, vol. 3, no. 3, 2016. (In Persian).
 
[3] J. Capon, “High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis,” Proceedings of the IEEE, vol. 57, no. 8, pp. 1408-1418, Aug, 1969.
 
[4] J. Li and P. Stoica, “Robust Adaptive Beamforming,” Wiley, New York, 2006.
 
[5] B. D. Carlson, “Covariance matrix estimation errors and diagonal loading in adaptive arrays,” Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on, vol. 24, no. 4, pp. 397–401, Jul, 1988.
 
[6] O. L. Frost, “An algorithm for linearly constrained adaptive array processing,” Proceedings of the IEEE, vol. 60, no. 8, pp. 926–935, Aug. 1972.D. Carlson, “Covariance matrix estimation errors and diagonal loading in adaptive arrays,” Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on, vol. 24, no. 4, pp. 397–401, Jul, 1988.
 
 
[7] S. Applebaum and D. Chapman, “Adaptive arrays with main beam constraints,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 24, no. 5, pp. 650–662,   Sep, 1976.
 
[8] C. Y. Tseng and L. J. Griffiths, “A unified approach to the design of linear constraints in minimum variance adaptive beamformers,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 40, no. 12, pp. 1533–1542, Dec, 1992.
 
[9] J. B. Liu, X. C. Cong, W. Xie, Q. Wan, and G. Gui, “robust adaptive beamforming for noncircular signal against array steering vector mismatch and interference nonstationary,” proceeding of ChinaSIP, pp. 89-93, 2015.
 
[10] W. Guo, P. Mu, Q. Yin, and W. Wang, “A New Robust Beamforming Method Against Signal Steering Vector Errors And Moving Jammers,” 2011 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), pp. 1-5, 2011.
 
 
[11] M. Ashouri and B. Mozaffari, “Robust Beamforming Based on Convex Programming with Sidelobe and Signal Direction Mismatch Control”, Amirkabir University of Technology, Tehran, IRAN, 2015.
 
 
[12] V. Rabinovich and N. Alexandrov, “Antenna Arrays and Automotive Applications,” Springer, New York, Chapter 2, 2013.
 
 
[13] C. Zhou, Y. Gu, W. Song, Y. Xie, and Z. Shi, “Robust Adaptive Beamforming Based on DOA Support Using Decomposed Coprime Subarrays,” proceeding of 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 2986-2990, 2016.
 
 
[14] Ioannis. P. Gravas, D. Zaharis, V. Yioultsis, “Adaptive Beamforming with Side Lobe Suppression by Placing Extra Radiation Pattern Nulls”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018.
 
[15] A. Aubry, “Design and Analysis of Adaptive Sidelobe Blanking Architectures”, 2020.