بررسی و ارزیابی فناوری‌های داده‌های عظیم به‌عنوان سرویس

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

با پدیدار شدن فناوری داده های عظیم به عنوان سرویس، سازمان های کوچک می توانند خدمات موردنیاز خود، در موورد داده هوا ی عظویم را از
طریق سرویس های شرکت های بزرگ تأمین کنند. این کار باعث کاهش منابع موردنیاز برای پروژه های آزمایشی و کاهش هزینه ها می شود. بوا
توجه به لایه های چارچوب داده های عظیم به عنوان سرویس، شرکت های پیشرو هرکدام سرویس هوا ی خوود را روی برخوی از لایو ه هوا ی ایون
چارچوب ارائه می دهند و کاربران می توانند با توجه به نیازهای خود، سرویس دهنده موردنظر را انتخاب کننود. در ایون ملا وه هشوت فنواوری
مهمی که به صورت داده های عظیم به عنوان سرویس توسط شرکت های مختلف ارائه می شوند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتوه و بوا ییودی ر
ملایسه شدند. نیته مهمی که باید به آن توجه شود تنوع سرویس هایی است که توسط شرکت های مختلف ارائه می شوند به نحوی که نمی تووان
در مورد برتری یک سرویس نسبت به سرویس های دی ر قضاوت کرد بلیه هدف ارائه دهندگان سرویس، ارائه خودمات متنووع تور و مبتنوی بور
تلاضا است که کاربران با توجه به نیازهای خود سرویس های موردنظر را انتخاب کنند

کلیدواژه‌ها


[1] C. Snijders, U. Matzat, and U. D. Reips, “Big Data, Big gaps of knowledge in the field of internet science,” International Journal of Internet Science, vol. 7(1), pp. 1-5, 2012.##
[2] P. A. Sria and M. Anusha, “Big Data-Survey,” Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics (IJEEI), vol. 4(1), pp. 74-80, 2016.##
[3] J. Manyika, M. Chui, B. Brown, J. Bughin, R. Dobbs, C. Roxburgh, and A. H. Byers, “Big data: The next frontier for innovation,” Competition, and Productivity, 2011.##
[4] L. Liu, “Computing infrastructure for big data processing,” Frontiers of Computer Science, vol. 7(2), pp. 165-170, 2013.##
[5] Everything You Need to Know About Big Data as a Service (BDaaS), 2015. Available at http://www.cleverism.com/everything-need-know-big-data-as-a-service-bdaas.##
[6] Oracle Information Architecture: An Architect’s Guide to Big Data, Oracle, August 2012.##
[7] A. Rangarajan and D. Batts, “Small Steps to Big Data-An SOA-Driven Framework for Meaningful Healthcare Analytics Implementation,” 2015.##
[8] M. Beyer, J. D. Lovelock, D. Sommer, and M. Adrian, “Big Data Drives Rapid Changes in Infrastructure and $232 Billion in IT Spending Through 2016,” Gartner Research, 2012.##
[9] X. Yang and H. Zhang, “Cloud computing and SOA convergence research,” In Computational Intelligence and Design (ISCID), 2012 Fifth International Symposium on, IEEE, vol. 1, pp. 330-335, October 2012.##
[10] S. Chethan, “Compendious study of Big Data as a Service (BDaaS),” International Journal of Control Theory and Applications, vol. 10(14), pp. 59-63, 2017.##
[11] E. Xinhua, J. Han, Y. Wang, and L. Liu, “Big Data-as-a-Service: Definition and architecture. In Communication Technology (ICCT), ” 2013 15th IEEE International Conference on, IEEE, pp. 738-742, November 2013.##
[12] Z. Zheng, J. Zhu, and M. R. Lyu, “Service-generated big data and big data-as-a-service: an overview,” In Big Data (BigData Congress), 2013 IEEE International Congress on, pp. 403-410, June 2013.##
[13] B.Marr, “The Next Big Thing In Big Data: BDaaS, Retrieved from linkedin,” july 2015. https://www.linkedin.com/pulse/next-big-thing-data-bdaas-bernard-marr##
[14] Y. Kim, Y. H. Kim, G. W. Lee, and E. N. Huh, “Survey of BigData-as-a-Service Type,” In High Performance Computing and Communications (HPCC), 2015 IEEE 7th International Symposium on Cyberspace Safety and Security (CSS), 2015 IEEE 12th International Conferen on Embedded Software and Systems (ICESS), 2015 IEEE 17th International Conference on, pp. 1573-1578, August 2015.##
[15] Q. H. Vu and R. Asal, “A framework for big data as a service,” In Digital Signal Processing (DSP), 2015 IEEE International Conference on, pp. 492-496, July 2015.##
[16] A. E. C. Cloud, “Amazon web services,” Retrieved November 2011.##
[17] S. Sivasubramanian, “Amazon dynamoDB: a seamlessly scalable non-relational database service,” In Proceedings of the 2012 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, pp. 729-730, May 2012.##
[18] A. Singh and V. Rayapati, “Learning Big Data with Amazon Elastic MapReduce,” Packt Publishing Ltd, 2014.##
[19] S. B. Siewert, “Big data in the cloud. Data velocity,” variety, veracity, pp. 4-21, 2013.##
[20] A. Chauhan, V. Fontama, M. Hart, W. H. Tok, and B. WoodyIntroducing Microsoft Azure HDInsight, Microsoft press, 2014.##