پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامع امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

سیستم­های کنترل مبتنی بر اینترنت روزبه‌روز در حال رشد و گسترش هستند. تأخیر اطلاعات مبادله شده مبتنی­بر شبکه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که این سیستم­ها با آن مواجه هستند. پیش­بینی تأخیر می­تواند کاربر را از تأخیر اطلاعات و همچنین اطلاعات ازدست‌رفته آگاه کند. پیش­بینی تأخیر به‌صورت دقیق مسئله­ای پیچیده و دشوار است که دغدغه بسیاری از محققان بوده­ و الگوریتم­های متعددی جهت حل این مسئله ارائه‌شده است. در این پژوهش مدلی از بهینه­سازی­ ارائه گردیده که در آن از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی و ازدحام ذرات به‌عنوان ابزار بهینه­سازی و از نرم­افزار مطلب به‌عنوان ابزار شبیه­ساز جهت پیش­بینی تأخیر در سیستم­های کنترل استفاده‌ شده است. مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی با الگوریتم ازدحام ذرات روی داده­های یکسان، کارایی و برتری سیستم ایمنی مصنوعی را چه ازنظر سرعت همگرایی و چه ازنظر کیفیت پاسخ نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


   [1]      P.Neumann, “Communication in industrial automation-what is going on,” Control EngineeringPractice, vol. 15, pp. 1332–1347, 2007.##
   [2]      J. Baillieul and P. J. Antsaklis, “Control and communication challenges in networked realtime systems,” Proceedings of the IEEE, Special Issue on Technology of Networked Control Systems, vol. 95, pp. 256–285, January 2007.##
   [3]      M.sharifzade and N.amjad, “radioactive power distribution use of particle swarm optimization” journal of modeling in engineering, seventh year, no.18, 2009.##
   [4]      B.B.W.B. Nilsson, J. “Stochastic analysis and control of real-time systems with random time delays,” Automatica, vol. 34, no. 1, pp. 57–64. cited By (since 1996) 393.##
   [5]      Nilsson, J. “ Real-Time Control Systems with Delays. ” PhD thesis, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology.1998.##
   [6]      Q.Z. Shousong, H. “Stochastic optimal control and analysis of stability of networked control systems with long delay,” Automatica, vol. 39, no. 11, pp. 1877–1884. cited By (since 1996) 249, 2003.##
   [7]      Zhang, L. Shi, Y. Chen, T. and Huang, B.“A new method for stabilization of networked control systems with random delays,” IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 50, no. 8, pp. 1177–1181, 2005.##
   [8]      N.S.K. Huang, D. “State feedback control of uncertain networked control systems with random time delays,” IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 53, no. 3, pp. 829–834, 2008.##
   [9]      Yi, J. Wang, Q. Zhao, D. and Wen, J.T. “Bp neural network prediction-based variable-period sampling approach for networked control systems,” Applied Mathematics and Computation, vol. 185, no. 2, pp. 976 – 988. Special Issue on Intelligent Computing Theory and Methodology, 2007.##
[10]      Montestruque, L.A. and Antsaklis, P.J. “On the model-based control of networked systems,” Automatica, vol. 39, no. 10, pp. 1837 – 1843, 2003.##
 
 
 
 
 
 
[11]      A.P. Montestruque, L.A.(2004) “Stability of model-based networked control systems with timevarying transmission times,” IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 49, no. 9, pp. 1562–1572. cited By (since 1996) 182.##
[12]      M. Besharati and M.heshmati, “Smart stabilization of network control systems with neuro-fuzzy approach for online prediction of random time delay,”, International conference new prespective in electrical & computer engineering, 2014.##
[13]      D. Huang and S. K. Nguang, "Robust fault estimator design for uncertain networked control systems with random time delays: An ILMI approach," Information Sciences, vol. 180, no. 3, pp. 465-480, 2010/02/01/ 2010.##
[14]      L. Wang, L. Cai, X. Liu, and X. Shen, "Bounds estimation and practical stability of AIMD/RED systems with time delays," Computer Networks, vol. 54, no. 7, pp. 1069-1082, 2010/05/17/ 2010.##
[15]      A. Zamani, “optimum design of the control with the use of particle swarm optimization” Isfahan university of technology, department of electrical computer, 2011.##
[16]      M. Ebtehaj, M. Fayazi, H. Ghadimi, “Isolation of power networks based on the optimal locating of PMU by the method of PSO algorithm”, National Electronics Mechatronics and Smart Systems Conference, 2014 (in Persian).##
[17]      V. Mousavi, S. Gheydari, “A new immune system cloning optimization algorithm and its implementation on the TSP issue”, Fourteenth Annual Conference of Iranian Computer Society, 2009 (in Persian).##
[18]      D. Maleki, H. Y. Moghaddam, M. A. Totunchi, “Using the fuzzy artificial immune system for security of computer networks”, Fifth Global Conference on Intelligent Systems, 2004 (in Persian).##
[19]      M. Ebtehaj, M. Fayazi, H. Ghadimi, “Use of immunization algorithm for optimal positioning of keys in distribution networks and their application in part of distribution network of Tabriz”, SIRD Regional Conference, 2011 (in Persian).##
[20]      A. Samiei, “Data meaningful reductions using artificial immune systems”, Computer and Robotics Magazine, pp. 39-49, 2009 (in Persian).##
[21]      A. Rezvanian, M. Meibodi, “Improve Artificial Immune System Using Fuzzy Logic”, The 10th Iranian Fuzzy Systems Conference, 2009 (in Persian).##