دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1398، صفحه 1-80 (بهار 1401) 
رمزنگاری تصاویر با استفاده از نظریه آشوب و اتوماتای سلولی

صفحه 9-22

حمید طباطبایی؛ سید کاظم شکفته سید کاظم شکفته؛ حسین سلامی حسین سلامی؛ محمدوحید زنگنه‌مقدم محمدوحید زنگنه‌مقدم


تحلیل رمز چرخشی برروی BMW , SIMD

صفحه 37-43

سید علی طباطبائی فیض آباد؛ احمد گائینی؛ بهبد کشاورزی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1401
پاییز 1401
تابستان 1401
بهار 1401