آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

امروزه فضای سایبر جزء لاینفک زندگی انسان‌ها گردیده و از آن به عنوان زندگی دوم نام برده می‌شود. مساله اصلی در این فضای نو‌ظهور در زندگی انسان‌ها این است که آیا همان‌گونه که در زندگی فیزیکی نیازمند قانون و قاعده هستیم در این فضا نیز نیازمند قواعدی هستیم که نظام دهنده روابط اجتماعی حاکم بر این فضای زندگی باشد. پر واضح است که فرآیند تدوین قواعد برای چنین فضایی که دارای ویژگی‌های خاص خود می­باشد با آسیب‌های اجتناب­ناپذیر مواجه خواهد بود. در نوشتاری که پیش­رو دارید به اهمیت و ضرورت قاعده مند نمودن فضای سایبر پرداخته شده و روش‌های قاعده‌گذاری در فضای سایبر بررسی و آسیب‌هایی که فرآیند قاعده‌گذاری فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران را تهدید می نماید احصاء گردیده است. نتایج تحقیق بیان‌گر این موضوع است که با توجه به نوع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که پوشش دهنده هر دو مقوله جمهوریت و اسلامیت می باشد و همچنین ویژگی اخلاقی و ملی حاکم بر اخلاق و روابط انسانی مردمان این کشور باید در قاعده گذاری در فضای سایبری آن محاسبه شده و با دقت عمل نمود. اصلی‌ترین چالش و آسیب این حوزه را می‌توان در ضعف انسجام و هماهنگی مراجع قاعده‌گذار و تعیین‌کننده سیاست­ها در این فضا دانست.

کلیدواژه‌ها


   [1]      Bagheri, M., "The Challenges of Cyberspace Laws," Quarterly Journal of Planning and, pp. 27-46, 2013.##
   [2]      Chik, M, "Customary Internet-ional Law”: Creating a Body of Customary," Computer Law & Security Review, pp. 3-22, 2010.##
   [3]      R. Susskind, "The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology," England, Clarendon press, pp. 20-32, 2016.##
   [4]      C. f. t. A. o. t. I. R. o. I. on, "Comment from the Administration of the Islamic Republic of Iran on Fourth Draft of the Secretary-General’s Report for the Fifth World Telecommunication/Information and Communication Technology Policy," tehran, 2013.##
   [5]      R. Uerpmann-Wittzack, "Principles of International Internet Law," German Law Journal, vol. 11, pp. 10-30, 2015.##
   [6]      Kadkhodayi.abbasAli, Free access to information, Tehran: (In Persian).##
   [7]      sharifi.s.Mehdi, "Pathology of Policy Making of Content in the Virtual Space of Iran (In Persian)," 1397.##
   [8]      CHamani.sasan, "Presentation of Cybersecurity Strategy Mapping Model(in persian)," in Second National Iranian Cyber Defense Conference, Tehran, 1393.##
   [9]      sairan, Zionist Cyberspace Management System (In Persian), Tehran: iISIran Institude, 1397.##
[10]      Kastelz.manoel, information era, Tehran: Tarhe No, 1382.##
[11]      Edrisi.Farhad, "Regulating the Internet by complying with the comman Law (In Persian)," 1393.##
[12]      ghajar.siamak, Introduction to Cyber Rights (In Persian), Tehran: Mizan, 1386.##
[13]      Strategic Studies and Research Group, Technology and National Power (In Persian), Tehran: National Defense University, 1388.##
[14]      Ziayi.Yaser, "Legislation in the cyberspace of the International Law and Iran Approach (In Persian)," International law, pp. 227-247, 1396.##
[15]      Department of Translators of the Cyber College, Introduction to Cyber War and Cyber Terrorism (In Persian), Tehran: Imam Hossein University, 1389.##