چالش ها و بایسته های پیشگیری از بزه سایبری در مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

3 یزد

چکیده

فنّاوری امروز باوجود تمام محاسن و خدمات گسترده، استعدادی سرشار در تأثیرگذاری منفی بر زندگی کودکان و نوجوانان دارد. فضای سایبری موجب اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان شده ولی درعین‌حال ویژگی کنجکاوی و ریسک‌پذیری، فضایی مستعد برای، ارتکاب بزه و به‌طور مشخص جرائم رایانه‌ای شده است. البته با آموزش صحیح و ابزارهای نظارتی امن، می‌توان دانش آموزان را آگاه و مصون کرد. انسان به‌حکم انسانیت و به اقتضای طبیعت اجتماعی، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد و نقاط ضعف و قوت متعددی است که او را مستحق حمایت دیگران کرده است. این حمایت بیش از هر مرحله دیگری از آغاز زندگی تا پایان نوجوانی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان، مدرسه یکی از مهم‌ترین حامیان و متولیان آموزش کودکان و نوجوانان است. در این مقاله با تبیین نقاط قوت و ضعف مدارس، جامعه‌پذیری، جامعه گریزی و جامعه‌ستیزی کودکان، بررسی و شیوه‌ای نوین در بهره‌برداری از ابزارهای نظارتی امن باهدف کنترل بزه‌های سایبری در مدارس ارائه‌شده است. هویت‌های نارسا، مجازی و چندگانه وانمودی عامل بسیاری از انحرافات روانی و جریان‌های اعوجاجی اجتماع جوانان و نوجوانان است. هویت‌هایی با کاربردها و کارآمدی خاص و ویرانگر در جهان سایبر. روش پیشنهادی علاوه بر به‌کارگیری ابزارهای نظارتی بر برنامه‌ریزی آموزشی دینی در افزایش توان خود بازدارندگی دانش آموزان تأکید کرده و برای فراهم کردن احراز هویت دانش آموزان در فضای مجازی از فرایند زنجیره بلوک استفاده کرده و در شبیه‌سازی انجام‌شده، با بدبینانه‌ترین حالت ممکن درزمینهٔ سخت‌افزارها و شبکه‌های موجود در مدارس و خانواده‌ها از امنیت بالای فرایند زنجیره بلوک برای محافظت از داده‌ها در برابر حملات هک و جلوگیری از جعل هویت و به سرقت رفتن اطلاعات استفاده‌شده است. داده‌ها در زنجیره بلوک به‌صورت توزیع‌شده ذخیره می‌گردند و این فرایند بازمان به‌روزرسانی قابل‌قبول برای 5380 مدرسه واقع در استان اصفهان و سایر کاربرهای متشکل از دانش آموزان و اولیا، انجام‌شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] M. Balavi and S. Chamani, “Pathology of the Basic Process in the Cyberspace of the Islamic Republic of Iran (in persian),” journal of Innovations of Applied Information and Communication Technologies, vol. 1, no. 1, 2019.##
[2] M. Keyser, “The Council of Europe Convention on Cybercrime,” In Computer Crime, Routledge, pp. 131–170, 2017.##
[3] H. C. Black, B. A. Garner, B. R. McDaniel, D. W. Schultz, and W. P. Company, “Black’s law dictionary,” West Group St. Paul, MN, vol. 196, 1999.##
[4] J. T. McEwen, “Dedicated computer crime units,” DIANE Publishing, 1988.##
[5] S. L. Edgar, “Morality and machines: Perspectives on computer ethics,” Jones & Bartlett Learning, 2002.##
[6] M. Press, “Microsoft computer dictionary,” Microsoft Press, 2002.##
[7] S. W. Brenner, “Cybercrime, cyberterrorism and cyberwarfare,” Rev. Int. droit pénal, vol. 77, no. 3, pp. 453–471, 2006.##
[8] M. Benedickt, “Cyberspace: first steps,” 1991.##
[9] C. Beccaria, “On crimes and punishments,” Transaction Publishers, 2016.##
[10] M. Delmas-Marty, “Les grands systèmes de politique criminelle,” Presses universitaires de France, 1992.##
[11] G. B. Vold, “Theoretical criminology,” Oxford University Press, 1958.##
[12] T. Sellin, “Enrico Ferri,” J. Crim. Law Criminol., vol. 20, no. 1, p. 5, 1929.##
[13] E. Ferri, “Criminal sociology,” Little, Brown, 1917.##
[14] H. E. Barbaree and W. L. Marshall, “The juvenile sex offender,” Guilford Press, 2008.##
[15] T. Moroi and T. Takahashi, “Erratum ibid,” vol. 539, p. 303, 2002.##
[16] M. Raijian, “A New Approach to the Theoretical Foundations of Crime Prevention,” Laws Justice Persian, vol. 2004, pp. 48–49, 2004.##
[17] D. Thornburgh and H. Lin, Youth, “pornography and the Internet,” National Academy Press Washington, DC, 2002.##
[18] K. Ismaili, “US criminal justice policy: A contemporary reader,” Jones & Bartlett Publishers, 2015.##
[19] A. M. Morteza Niaz Khani, “Children and Youth Police,” NAJA Police Dep., pp. 57–86, 2010.##
[20] S. H. Isfahani, “The Role of Police in Preventing Child and Adolescent Crime,” Crim. Justice News, p. 442, 2009.##
[21] M. R. Pur, “The Basics of Social Prevention of Child and Adolescent Crime,” montahi Publ., pp. 171–178, 2008.##
[22] “No Title,” [Online]. Available: http://www.laspd.com/infoBadgeDescription.htm.##
[23] J. V. Petersen, “The role of chandler police department school resource officers as law related educational leaders,” Northern Arizona University, 2008.##
[24] I. Kuijt, “Keeping the Peace,” In Life in neolithic farming communities, Springer, pp. 137–164, 2002.##
[25] S. S. Fathollah, “Police and modern methods of crime prevention for children and adolescents,” In Selected Proceedings of the Conference on Police and Justice for Children and Youth, Tehran, Islamic Republic of Iran Police, p. 335, 2010.##
[26] D. Cantor, “A closer look at drug and violence prevention efforts in American schools report on the study of school violence and prevention,” DIANE Publishing, 2002.##
[27] S. Robers, “Indicators of school crime and safety: 2010,” DIANE Publishing, 2015.##
[28] F. Noori, “Impact of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder on Criminal Behavior and its Prevention Approach,” Med. Law J., pp. 113–130, 2020.##
[29] J. Chen, Z. Lv, and H. Song, “Design of personnel big data management system based on blockchain,” Futur. Gener. Comput. Syst., vol. 101, pp. 1122–1129, 2019.##
[30] I.-C. Lin and T.-C. Liao, “A survey of blockchain security issues and challenges,” IJ Netw. Secur., vol. 19, no. 5, pp. 653–659, 2017.##
[31] V. Juričić, M. Radošević, and E. Fuzul, “Creating student’s profile using blockchain technology,” in 2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), pp. 521–525, 2019.##
[32] H. A. Rajabi, B. Zandi, E. Ekradi, and M. Shakeri, “Studying the Effect of Teaching and Teaching Combined on Students' Learning; A Case Study of Technical and Vocational Courses,” Journal of Research in Teaching, vol 5, no 2, Summer 2017. (In Persian)##
[33] M. Hamidi, M. Jalalifarahani, H. Rajabi, F. Yousefjamal “Clarifying Association of Various Types of Social Skills, Self-efficacies, Lifestyles, with Internet Addiction Disorders (IAD) in High School Sport Students of Ilam Province,” Sjimu. Journal of Ilam University of Medical Science, vol. 26, no. 1, pp. 1–12, 2018. (In Persian)##
[34] M. jafarian and S. Labafi, “Pathology Spousal in Isfahan: A Qualitative Study,” Journal of Women and Family Studies, vol. 11, no. 42, pp. 71–89, 2018. (In Persian)##
[35] A. Kupchik et al., “Schools under surveillance: Cultures of control in public education,” Rutgers University Press, 2009.##
[36] S. Tozer, “Handbook of Research on the Sociocultural Foundations of Education,” 2011.##