به کارگیری شبکه های مبتنی بر نرمافزار جهت ارتقای امنیت در اینترنت اشیاء

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه یزد ، یزد ، ایران

2 پتسدام آلمان / دانشگاه یزد

چکیده

ارتقای امنیت و حفظ سیاست های حریم خصوصی یکی از مطالبات مهم در همه عرصه ها، از جمله فضا اینترنت و جنبه هاای خااص نن ماننا
اینترنت اشیاء ) IoT ( می باش . برای دست یابی به این مهم راه کارهای چن ی ارائه ش ه ان . در این مقاله نشان می دهیم که چگونه ما ی تاوان باا
بهره گرفتن از شبکه مبتنی بر نرم افزار) SDN ( در اینترنت اشیاء به نتایج ارزشمن ی دست یافت. در این رابطه ابت ا به بررسی و تشریح مفااه یم
IoT و SDN پرداخته می شود و در ادامه روشی برای تلفیق IoT و SDN ارائه می گردد کاه باا اساتفاده از نن ما ی تاوان حماتت ته یا نمیز و
اتصالات ن اامن را به سرعت شناسایی و قطع نمود. ضمناً چنین مهاجمینی را در یک لیست سیاه قرار می دها تاا در ن ینا ه اجاازه ها یچ گوناه
اتصالی به نن ها داده نشود. برای ارزیابی عملیاتی روش پیشنهادی نیاز به چن ین شیء متصل به اینترنت اشیاء و یک شبکه مبتنی بر نرم افازار
فعال داریم. تحلیل های نظری نشان می دهن که تأثیر این روش در نمادگی شبکه در مقابل یورش به داده های دستگاه های متصل به اینترنات
اشیاء و غلبه بر حمتت DDoS بسیار چشم گیر خواه بود.

کلیدواژه‌ها


[1] European Commission, “Internet of Things factsheet Privacy and Security,” January 2019. Available on: http://ec.europa.eu/information_society [Accessed:]##
[2] Zarpelao, B. Bruno, S. M. Rodrigo, T. K. Cláudio, and C. de A. Sean, “A survey of intrusion detection in Internet of Things,” Journal of Network and Computer Applications, vol. 84, pp. 25-37, 2017.##
[3] T. Itu, “Series y: Global information infrastructure,” Internet protocol aspects and next-generation networks, Next Generation Networks - Frameworks and functionalarchitecture models,##
[4] International Telecommunication Union, Overview of the Internet of things, Rec. ITU-T Y.2060, January 2019. Available on: https://www.itu.int##
[5] M. U. Farooq, W. Muhammad, K. Anjum, and M. Sadia, “A critical analysis on the security concerns of internet of things (IoT),” International Journal of Computer Applications, vol. 111, no. 7, 2015.##
[6] A. K. Sikder, P. Giuseppe, A. Hidayet, J. Trent, and A. Selcuk Uluagac, “A Survey on Sensor-based Threats to Internet-of-Things (IoT) Devices and Applications,” arXiv preprint, arXiv:1802.02041, 2018.##
[7] N. A. Bruno, M. Marc, N. N. Xuan, O. Katia, and T. Thierry, “A Survey of Software-Defined Networking: Past, Present, and Future of Programmable Networks,” IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 16, no. 3, pp. 1617-1634, 2014.##
[8] J. Li, A. Eitan, and T. Corinne, “A general SDN-based IoT framework with NVF implementation” ZTE communications, vol. 13, no. 4, pp. 42-45, 2015.##
[9] Y. Jarraya, M. Taous, and D. Mourad, “A Survey and a Layered Taxonomy of Software-Defined Networking,” IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 16, no. 4, pp. 1955-1980, 2014.##
[10] O. Flauzac, C. Gonzalez, and F. Nolot, “New security architecture for IoT network” Procedia Computer Science, vol. 52, pp. 1028-1033, 2015.##
[11] O. Flauzac, C. Gonzalez, A. Hachani, and F. Nolot, “SDN based architecture for IoT and improvement of the security,” In Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA), IEEE 29th International Conference on, IEEE, pp. 688-693, 2015.##
[12] Y. Qiao, F. Richard Yu, G. Qingxiang, and L. Jianqiang, “Software-defined networking (SDN) and distributed denial of service attacks in cloud computing environments: A survey, some research issues, and challenges,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 18, no. 1, pp. 602-622, 2016.##