ارائه راهکاری جهت بهینه‌سازی در زمان و هزینه جایابی مؤلفه‌های نرم‌افزاری با استفاده از الگوریتم فرا اکتشافی چندهدفه در محیط ابری

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسندگان

1 - گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران

2 گروه کامپیوتر ،دانشگاه آزاد قم،واحد قم ،ایران

چکیده

در دهه اخیر رایانش ابری مورد توجه بسیاری از ارائه‌‌‌‌دهندگان و استفاده‌کنندگان فناوری اطلاعات قرارگرفته است. یکی از مدل‌های پرکاربرد ارائه خدمات در حوزه رایانش ابری، مدل نرم‌افزار به‌عنوان خدمت بوده که معمولاً به‌صورت ترکیبی از مؤلفه‌های داده و برنامه ارائه می‌شوند. یکی از چالش‌های مهم در این حوزه، یافتن مکان بهینه برای مؤلفه‌های نرم‌افزاری بر روی زیرساخت‌های ابری است که در آن نرم‌افزار به‌عنوان خدمت بتواند بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. مسئله جایابی نرم‌افزار به‌عنوان خدمت به چالش تعیین اینکه کدام سرویس‌دهنده‌ها در مرکز داده ابر، بدون نقض محدودیت‌های نرم‌افزار به‌عنوان خدمت، می‌توانند میزبان کدام مؤلفه‌ها باشند اشاره دارد. در این مقاله، راهکار بهینه‌سازی چند هدفه با هدف کاهش هزینه و زمان اجرا جهت جایابی مؤلفه‌های در محیط‌های ابری را ارائه می‌دهیم. راهکار پیشنهادی خود را با استفاده از کتابخانه Cloudsim شبیه‌سازی کرده و در نهایت با دو الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه و فاخته مورد ارزیابی و مقایسه قرار دادیم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که راهکار پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به دو الگوریتم پایه داشته و موجب کاهش 9/4 درصدی زمان اجرای جایابی مؤلفه‌های نرم‌افزار به‌عنوان خدمت، کاهش 9/1 درصدی هزینه و افزایش 7/9 درصدی بهره‌وری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها