بهبود احراز هویت مبتنی بر عنبیه چشم با ارائه معماری شبکه حسگر بیسیم با هدف حفظ حریم شخصی در اینترنت اشیاء صنعتی

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسندگان

1 گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

چکیده

اینترنت اشیاء صنعتی امکان دسترسی سریع به اطلاعات درباره جهان فیزیک و اشیاء درون آن را فراهم می‌کند که منجر به خدمات جدید و افزایش کارایی و بهره‌وری می‌شود مخصوصاً در محیط‌های صنعتی و نظامی. شبکه حسگر بیسیم زیرساخت شبکه‌ای مهمی در اینترنت اشیاء به شمار می‌رود و تائید هویت کاربر برای تائید اعتبار کاربر برای WSN‌ها، به‌عنوان ساز و کار امنیت پایه‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله سعی بر آن است برای بهبود امنیت احراز هویت ارائه‌شده با استفاده از پردازش تصویر روشی جدید ارائه گردد. تجزیه‌وتحلیل توسط نرم‌افزار متلب انجام گرفته است. نتایج ارائه‌شده در این مقاله که شامل هفت مرحله است در شناسایی مردمک دارای درصد تشخیص صحیح 93% می‌باشد. این هفت مرحله به ترتیب عبارتند از: 1. کاهش نویز، 2. یافتن مرز خارجی مردمک، 3. جداسازی مژه‌ها، 4. پیدا کردن مرز پلک‌ها، 5. یافتن مرز خارجی عنبیه، 6. جداسازی محدوده‌ی عنبیه، 7. استخراج ویژگی و رمزگذاری پیکسل‌ها به روش رمزنگاری خم‌های بیضوی. با اندازه‌گیری‌ها و آزمایشات انجام‌شده مشخص گردید که روش پیشنهادی در شناسایی مرز پلک به روش معادله درجه دوم نسبت به معادله درجه سوم و روش تبدیل‌هاف سهمی از نظر زمانی بهینه و سریعتر می‌باشد. جهت استخراج ویژگی پارامترهای موثر در الگوریتم استخراج ویژگی سیفت موردبررسی و اندازه‌گیری قرار داده‌شده و پارامترهای بهینه انتخاب گردیدند. بدین‌صورت که پارامتر سیگما با مقدار 2.5 و پارامتر اکتاو با مقدار 4 به‌عنوان بهترین مقادیر در نظر گرفته شوند. همچنین به‌منظور بررسی مقاومت روش پیشنهادی نسبت به عوامل ایجاد خطا مثل زاویه، روشنایی و مقیاس، روش پیشنهادی مورد آزمایش قرار گرفت و ثابت گردید که روش مذکور دارای مقاومت مناسب جهت تشخیص در شرایط مختلف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها