جمع‌آوری داده در اینترنت اشیاء با استفاده از پهپاد مبتنی بر الگوریتم چند هدفه تکاملی با استفاده از فرآیند گوسین بر پایه مدل‌سازی معکوس

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 دانشیار مهندسی برق دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

امروزه از پهپاد به‌عنوان یک بسترِ جمع­آوری داده برای گروهی از دستگاه­های اینترنت اشیاء اطراف زمین استفاده می­شود. تعیینِ تعداد و مکان­های بهینه پهپاد، مصرف انرژی در این سیستم جمع­آوری داده در اینترنت اشیاء را می­تواند به حداقل برساند. به‌کارگیری الگوریتم­های بهینه‌سازی چند هدفه نوین می­تواند این هدف را محقق سازد. در این پژوهش یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه تکاملی مبتنی بر مدل (الگوریتم چند هدفه تکاملی با استفاده از فرآیند گوسین بر پایه مدل­سازی معکوس)، بر روی بسترِ جمع­آوری داده برای گروهی از دستگاه­های اینترنت اشیاء اطراف زمین، استفاده می­شود. نتایج این روش بر مبنای معیار ارزیابی فاصله نسلی معکوس، با سایر الگوریتم­های بهینه­سازی چند هدفه تکاملی مقایسه شده است. تحلیل نتایجِ معیار ارزیابی به‌کار گرفته‌شده، نشان می­دهد که روشِ بهینه­سازی به‌کار گرفته‌شده، تاثیر چشم­گیری در فرآیند مصرف بهینه انرژی در این سیستم دارد. نتایج این پژوهش می­تواند برای شناخت پارامترهای بهینه­سازی در این سیستم استفاده شود.

کلیدواژه‌ها