شناسایی مؤلفه‌های مؤثر اینترنت اشیاء بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از رویکردهایی که به‌تازگی وارد حوزة مدیریت ‌شده و به بهترین شکل می­تواند باعث برانگیختن و هدایت نوآوری در حوزه مدیریت منابع انسانی شود؛ اینترنت اشیاء است. اینکه تمامی اشیاء بتوانند از طریق اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ مبنای کار این مفهوم است. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه­های منابع انسانی در اینترنت اشیاء، براساس پژوهش­های پیشین انجام ‌شده در این زمینه و استخراج مؤلفه‌های مرتبط براساس روش فراترکیب می‌باشد. فراترکیب عصاره­ای از تفسیرهای مطالعه­های مشابه نیست؛ بلکه یکپارچه­سازی تفسیر یافته­های اصلی مطالعات منتخب به‌منظور ایجاد یافته­های جامع و تفسیری است که حاکی از فهم عمیق پژوهشگر در این باب است.  محققان با استفاده از 5 کلیدواژة اینترنت اشیاء، منابع انسانی، اینترنت اشیاء و منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی و سامانه اطلاعاتی منابع انسانی با اکتشاف و بهره­برداری در پایگاه­های،Emerald ،Proquest ، SID و Web of science و همچنین پایگاه تخصصی Google scholar و پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشجویان در طی سال‌های اخیر را بررسی نموده‌اند. در فرایند ارزیابی، پژوهشگران از میان 921 مقاله و پایان­نامه، در نهایت 20 مقاله برای تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات باقی گذاشته‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان داد که مؤلفه‌هایی مانند پایگاه داده­ها (جمع‌آوری و انتقال اطلاعات)، ارتباط با انسان در سازمان، پایش منابع انسانی، مؤلفه‌ها و فرآیندهای منابع انسانی، سامانه اطلاعاتی منابع انسانی، الزامات قبل از استقرار و الزامات بعد از استقرار، باید به‌صورت هوشمندانه توسط مدیران منابع انسانی پایش و مورد بررسی قرار گیرند. همچنین بعد ارتباط با سامانه‌ها و فرآیندهای منابع انسانی لازم است بیش از دیگر ابعاد مورد توجه قرار گیرد و پس ‌از آن پرداختن به ابعاد چالش­ها و ویژگی­های ناشی از تأثیرات استقرار اینترنت اشیاء، بر منابع انسانی مهم هستند. هرچه قدر مدیران منابع انسانی بتوانند مضامین پایه ارائه‌ شده در تحقیق را مورد کنکاش بیشتری قرار دهند؛ نصب، استقرار و ارزیابی سامانه منابع انسانی مبتنی ‌بر اینترنت اشیاء، آسان‌تر و با چالش‌های کمتری همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 • Ahmadvand, F. Mohammad, Z. Nima, and H. Raisi, “ In the IoT system, review and prioritize the role of the Internet of Things (Cloud-Based ERP) resource management of the cloud-based organization using accepted qualitative model indicators and fuzzy hierarchical analysis (FAHP) approach (Case study: a communication services company In Iran),” thesis for receiving a master's degree, Ivan Kay University,2016. (In Persian)##
 • B. Baker, W. Xiang, and I. Atkinson, “ Internet of Things for Smart Healthcare: Technologies, Challenges, and Opportunities,”. Ieee Access, vol.5, pp.26521-26544, 2017.##
 • Bal, S. Bozkurt, and E. Ertemsir, “The importance of using human resources information systems (HRIS) and a research on determining the success of HRIS. Knowledge and Learning: Global Empowerment; Proceedings of the Management,” Knowledge and Learning International Conference, International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia, 2012.##
 • Baraz and M. Sharghian–tahghighi, “Improving IoT security using SHA function,” School of Computer Science. Department of Information Technology, Master Thesis, Raja University, 2019. (In Persian)##
 • Barnaghi, W. Wang, C. Henson, and K. Taylor,
  “Semantics for the Internet of Things: early progress and back to the future,” International Journal on Semantic Web and Information Systems, vol. 8, no. 1, pp. 1-21, 2012. (In Persian)##
 • Cooper and A. James, “Challenges for database manage- ment in the internet of things,” IETE Technical Review, vol.26, no.5, p. 320, 2009.##
 • Farooq, M. Waseem, S. Mazhar, A.Khairi, and T. Kamal, “A review on internet of things (IoT),” International journal of computer applications (0975 8887), vol. 113, no. 1, pp.
  1-7, 2015. (In Persian)##
 • S. Fischer, R. R. Righi, G. O.Ramos, C. A.Costa, and J. J. P. C. Rodrigues, “ElHealth: Using Internet of Things and data prediction for elastic management of human resources in smart hospitals.” Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 87, 2020.##
 • Ghasemi, A.Mohaghar, H.Safari, and M. Akbari-Jokar, “Prioritization of Internet of Things applications in
  the Iranian health sector: a stimulus for sustainable development,” Information Technology Management. Faculty of Management. University of Tehran, vol. 8, no. 1, pp. 176-155, 2016. (In Persian)##
 • Gil, A. Ferrández, H. Mora-Mora, J. Peral, M. Lazarescu, and L. Lavagno, “Internet of Things: A Review of Surveys Based on Context Aware Intelligent Services,” Sensors (basel, Switzerland),vol. 16, no.7, 2016.##
 • IBM, Bringing Big Data to the Enterprise, Retrieved from http://www 01.ibm.com/software/data/bigdata. (Accessed on 02.11.2014).##

 

 • Ibrahim Al-Sharekh and H. A. Al-Shqeerat. Khalil, “Security Challenges and Limitations in IoT Environments,” IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, vol.19 no.2, 2019.##
 • Iraj and F. Quchani, “Model of implementation of human resources information systems in medium and large companies,” Strategic Management Studies, no. 29-spring, pp. 298-271, 2017. (In Persian)##
 • Janbabaei, H. Qaraei, and N. Mohammadzadeh,
  “ Presenting a style authentication plan with the capability of anonymity and trust in the Internet of Things,” Scientific-Research Quarterly of Signs and Data Processing. pp. 122-111, 2016. (In Persian)##
 • koshtehgar and J. Shokoohi, “Explaining the Relationship between Human Resource Information Systems and the Effectiveness of Human Resource Management.” Public Management Research, vol. 8, no. 29, pp. 152-131, 2015. (In Persian)##
 • V. Kranenburg, E. Anzelmo, A. Bassi, D. Caprio, S. Dodson, and M. Ratto, “The Internet of Things,” In 1st
  Berlin Symposium on Internet and Society: Exploring the Digital Future, Berlin: October 25-27, 2011.##
 • Martins, “A model for managing trust. Intetnational Journal of manpower,” vol. 23, no. 8, 2002.##
 • Miorandi, S. Sicari, P. F. De, and I. Chlamtac, “Internet of things: Vision, applications and research challenges,” Ad Hoc Networks, vol.10, no.7, pp.1497-1516, 2012. (In Persian)##
 • Motalebi -Varkani,  E. Taghipourand,   and   A.
  Ali-Mohammadpour, “Investigating the Impact of Production Management Information Systems on the World Class of Organizations with the Mediating Role of Organizational Productivity,” Productivity Management, Eleventh Year, no. 42, pp. 79-61, 2017. (In Persian)##
 • W. Noblit and R. D. Hare, “Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies,” Newbury Park, Calif: Sage, 1997.##
 • Noshabadi, A. Rafighi, and M.Ahsan, Reza, “Improving the security of the seven-layer IoT architecture reference model with security intelligence,” thesis excellence for receiving a master's degree in information technology engineering, information security orientation, Non-Profit Higher Education Institute, 2017. (In Persian)##
 • Patel, S. Patel, and P. Scholar, “Internet of
  things- IOT: Definition, characteristics, architecture, enabling technologies, application & future challenges,” International journal of engineering science and computing; vol.6,no.5, pp. 6122-31, 2016.##
 • Asadzadeh Pourkarimi, R. Ghaffarpourand, and A. Khan Ahmadi, “Delay Forecast in the Control System Based on Internet Using the Meta-Heuristic Methods and Comparing Methods with each Others,” “Innovations of Applied Information and Communication Technologies, 2019. (In Persian)##
 • Ronaghi, and F. Hosseini, “Identification and ranking of IoT services in the field of health,” Health Management, vol. 21, pp. 73, 2018. (In Persian)##
 • Roozbehi and M. Ghasemzadeh, “Use of Software Defined Networks to Enhance the Security of the Internet of Things,” Journal of Innovations of Applied Information and Communication Technologies. pp. 11-16. 2021. (In Persian)##
 • Sandelowski and J. Barroso, “Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer Publishing Company,” 2007.##
 • Shiri, “Effectiveness of Human Resource Information System on HR Functions of the Organization-A Cross Sectional Study,” US-China Education Review A 9, pp. 930-839, 2012. (In Persian)##
 • Sohrabi, I. Raisi, and E. Abedin, “Evaluation of information systems development and implementation trends in the field of human resource management using text mining methods,” Organizational Culture Management vol. 15, no. 4, pp. 999-997, 2017. (In Persian)##
 • Soleimanzadeh, A. Asemi, M. Cheshmeh, and A.
  Shabani, “Bibliometric study of scientific products in the field of Internet of Things in Medline database:
  Co-occurrence analysis of words,” Payesh Magazine, 17th year, 5th issue, pp. 520-507, 2018. (In Persian)##
 • L. Stone, and J. H. Dulebohn, “Emerging issues in theory and research on electronic human resource management (eHRM),” Human Resource Management Review, vol. 23, no. 1, pp. 1-5, 2013.##
 • Strohmeier, “Smart HRM - a Delphi study on the application and consequences of the Internet of Things,” Human Resource Management. International Journal of Human Resource Management, vol. 31, no.18, pp. 2289-2318, 2020.##
 • Vahdat, F. Shams, and I. Nazemi, “Evaluate the impact of using wearable sensor technology in the Internet of Things to improve public health,” Patients with complaints of stress and fatigue. Health Information Management, vol. 2, pp. 60-53, 2018. (In Persian)##
 • Vermesan and P. Friess, “Internet of Things Applications from Research and Innovation to Market Deployment,” Aalborg: River Publishers, 2014.##
 • Yaghoubi-Souraki, “Electronic Health and Cognitive Behavioral Therapy for Major Depression Based on the Internet of Things,” First National Conference on Information Technology and Computer Networks, Payame Noor University Iran, 2012. (In Persian)##
 • Yavari, F. Padidaran-Moghaddam and M. Mohammadi, “IoT-based information system in reducing service delays in medical emergency services using fog processing,” Master's Thesis, Ishraq Bojnourd Higher Education Institute, 2017. (In Persian)##