ارائه روشی برای کاهش مصرف انرژی در اینترنت اشیا بدن با استفاده از الگوریتم جغرافیای زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه از فناوری‌های مرتبط با اینترنت اشیاء در دستگاه‌های مختلفی همچون دستگاه‌های کنترلی که دارای میلیون‌ها گره هستند استفاده می‌شود که هر کدام از این گره‌ها مبتنی بر پلتفرم‌های خاصی می‌باشند. در این روش پیشنهادی روشی ارائه می‌شود که از پروتکل‌های مسیریابی معروفی مانند H-LEACH که بسیار در زمینه مصرف انرژی بهینه است نیز بهتر عمل می‌نماید. در این روش پیشنهادی گره‌ها به سه ناحیه تقسیم می‌شوند و در این حالت یکی از این نواحی به‌صورت مستقیم بسته‌ها را به ایستگاه کاری ارسال می‌کند و دیگر نواحی به‌صورت خوشه‌بندی بسته‌ها را ارسال می‌کنند ارسال می‌کنند. در انتخاب گره‌های سرخوشه در این روش از الگوریتم جغرافیای زیستی استفاده‌شده است. روش پیشنهادی با روش‌های مطرحی همچون H-LEACH و SEP مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج بسیار خوبی در مقایسه با روش‌های مورد مقایسه نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


 • [1] Ghaffari, Darogaran and Shiri, 2010, Comparison of data integration methods in wireless networks, Third National Conference on Computer Engineering and Information Technology, Sama, Hamedan, Iran, pp. 5: 531-536 (In Persian).##
 • [2] Kiani Sh., Thirsty A., Haroonabadi, 2011, Presenting a New Method for Optimizing Energy Consumption in Wireless Networks Based on Colonial Competition Algorithm, 14th Electrical Engineering Student Conference, Page 6: 1-7, (In Persian).##
 • [3] C,2005 Ant colony optimization: Introduction and recent trends, Physics of Life Reviews, pp.2: 353–355.##
 • [4] R,Gupta.SH, Mukul K. D,2012, Power Consumption and Maximizing Network Lifeti during Communication of Node in WN, Procedia Technology, pp.4: 158 – 162.##
 • [5] V, Chowdhary.K.R, 2012, Energy Efficient Object Tracking Technique using Mobile Data Collectors in Wireless Networks, Special Issue of International Journal of Computer Applications on Wireless Communication and Mobile Networks, 0975 – 8887 ,pp.6:10-16.##
 • [6] Malekan Seyed.Z ,Mirabedini Hassan Zarei.J,Abdini Aboksar.M,2014 , Optimizing Energy consumption in networks using ant colony algorithm and fuzzy system, International Journal of Computer Application, ISSN: 2250-1797,pp.14:115-129.##
 • [7] D,Barman.S, Deb Sinha.J,2012, Energy Efficient Routing In Wireless Network, Procedia Technology ,pp.6 : 731 – 738.##
 • [8] Z,Qiaoyan.W,2014, Energy Efficient Source Location Privacy Protecting Scheme inWireless Networks Using Ant Colony Optimization, International Journal of Distributed Networks, Article ID 920510 , PP.14:1-15.##
 • [9] J, Syed Ali Fathima.K ,2014, Reputation and Quality of Service for Wireless Networks Using Ant Colony Optimization, International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, ISSN: 2320-9801 ,PP.8:1-9.##
 • C,shanshan.W,jingjing .F,2014,An Ant Colony Routing Algorithm for Wireless Network,Applied Mechanics And Materials ,vols 462-463,pp.3:114-117.##
 • M,Pahwa.R,2013, Reliable and Energy Efficiency Routing in Wireless Network, IJEEMF International Journal of Electrical, Electronics and Mechanical Fundamentals, Issue 01, 2278-3989,pp.4:31-35.##
 • Pavithra.G, Ms.Devaki,2014, Link and Location Based Routing Mechanism for Energy Efficiency inWireless Networks, International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT),pp.6:212-218.##
 • S.J, Linb.B.M.T,Yinc.P.Y,2014, Application of ant colony optimization for no-wait flowshop scheduling problem to minimize the total completion time, Computers & Industrial Engineering,0360-8352,pp.13:181-194.##
 • Liang Xue, Yanlong Wang, Zhihua Li, Jijun Zhao, Xinping Guan, 2017, Robust Routing Design with Consideration of Lifetime Maximization for Wireless Networks in a Framework of Anti-risk Strategy with the Improved Constrained Particle Swarm Optimization Approach, Wireless Personal Communications. June 2017, Volume 94, Issue 3, pp 527–558##
 • Wang Yau ch., Kwok T. T., Lei Ch. U., Kwok Y. K., 2017, Energy Harvesting in Internet of Things, Internet of Everything pp 35-79..##
 • Rezvani Z., 2013, Innovative clustering method based on particle swarm algorithm in wireless networks, the first international conference on metaheuristic algorithms, (In Persian).##
 • Site: https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeography-based_optimization، 2019., (In Persian)##
 • Gupta V., Doja M. N., 2018, H-LEACH: Modified and Efficient LEACH Protocol for Hybrid Clustering Scenario in Wireless Sensor Networks, Springer Nature Singapore Pte. Advances in Intelligent Systems and Computing 638, https://doi.org/10.1007/978-981-10-6005-2_42##
 • Tewari M., Vaisla K. S., 2014, Performance Study of SEP and DEC Hierarchical Clustering Algorithm for Heterogeneous WSN, 2014 Sixth International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks.##
 • Bangash J. I., Abdullah A. H., Anisi M. H., Khan A. W., 2014, A Survey of Routing Protocols in Wireless Body Sensor Networks, .journal/sensors,. ISSN 1424-8220.##
 • Liao, W-H., Kao, Y., Wu, R-T., 2019, Ant colony optimization based sensor deployment protocol for wireless sensor networks. Expert Systems with Applications. Volume 38, Issue 6, Pages 6599–6605. Published by Elsevier B.V.##
 • Parvin R.,2019, Routing Protocols for Wireless Sensor Networks: A Comparative Study, International Conference on Electronics, Computer and Communication, ISBN 984-300-002131-3 ,pp.891-894##
 • Ibrahim A., Faris H., Mirjalili A., 2020, Optimizing connection weights in neural networks using the whale optimization algorithm, Soft Computing: 1-15.##
 • W, Guihai.C, Sajal. K ,2020, Avoiding Energy Holes in Wireless Sensor Networks with Nonuniform Node Distribution, IEEE ,pp.17:1686-161703##
 • L, Guowei.W, Feng.X, Mingchu.L, Lin.Y, Zhongyi.P,2019, Energy efficient ant colony algorithms for data aggregation in wireless sensor networks, Journal of Computer and System Sciences,pp. 78: 1686–1702##
 • Malekan Z., Mirabedini H., Abdini Z. I., Aboksar M. ,2020 , Optimizing Energy consumption in sensor networks using ant colony algorithm and fuzzy system, International Journal of Computer Application, ISSN: 2250-1797,pp.14:115-129##
 • C, shanshan.W, jingjing .F, 2019, 2019, An Ant Colony Routing Algorithm for Wireless Sensor Network,Applied Mechanics And Materials ,vols 462-463,pp.3:114-117##
 • V, 2020, BIO Inspired Hybrid Routing Protocol for Wireless Sensor Networks, International Journal For Advance Research In Engineering And Technology, ISSN 2320-6802,pp.4:33-37##