طراحی و پیاده سازی سنجشگر رادار مبتنی بر رادیونرم افزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

کاربرد اصلی رادارهای پالس داپلر پردازش و استخراج سرعت و فاصله هدف است، سنجشگر و شبیه ساز های راداری بررای ارزیر ابی کرار آیی و
اطمینان از صحت عملکرد این نوع رادار و جلوگیری از افزایش هزینههای عملیاتی در دهه اخیر بیش از پیش مرورد توجره اررار گرفتره انرد
عملکرد این شبیه سازها می تواند شامل شبیه سازی اهداف، تأثیرات اختلالات محیطی و غیره باشد . یکی از بهترین راه ها برای سنجش عملکرد
سامانه های راداری تزریق سیگنال سنجش به طبقات مختلف آن است در رادارهای پالس داپلر با تزریق سیگنال RF همدوس، از طریق آنرتن
می توان کل سامانه راداری را مورد ارزیابی ارار داد در فناوری DRFM با دریافت سیگنال RF رادار می توان سیگنال همدوس دلخواه را تولیرد
نمود DRFM متشکل از پنج بخش اصلی، مبدل های پایین آورنده فرکانس، مبدل آنالوگ به دیجیتال، حافظه دیجیتال، مبردل د یجیترال بره
آنالوگ و مبدل های بالا برنده فرکانس است حافظه دیجیترال را مری تروان برا اسرتااده از بردهرای پردازشری FPGA پیراده سرازی کررد و در
اسمت های آنالوگ آن برای انعطاف پذیری بیشتر از بستر SDR استااده نمود در این مقاله به پیاده سازی سنجشگر راداری پرداخته مری شرود ،
که با ترکیب تراشه های AD9361 و FPGA ، امکان تولید اهداف با فاصله و سرعت کاذب نسبت به رادار فراهم می نماید ایرن سنجشرگر دارای
پهنای باند لحظه ای 60 مگاهرتز در محدوده فرکانسی 70 مگاهرتز تا 5 گیگاهرتز و اابلیت دریافت و تولید سیگنال های راداری با عرض پالس
0 میلی ثانیه با حداکثر توان / 800 نانوثانیه تا 5 dBm 01 را دارا می باشد

کلیدواژه‌ها


[1] Agilent Technologies, “Radar Datasheet, Techniques for Radar and EW Signal Simulation for Receiver Performance Analysis, ” 2004. www. Agilent.com##
[2] A. M. Wyglinski, R. Getz, T. Collins, and D. Pu, “Software-defined radio for engineers,” Artech House, 2018.##
[3] Z. Wang, M. Gao, Y. Li, H. Jiang, and S. Ying, “The hardware platform design for DRFM system,” 9th International Conference on Signal Processing, 2008.##
[4] Z. Huo, Q.-y. Xie, J. Guo, and J.-t. Diao, “Design and implementation of radar digital signal processor based on FPGA,” Modern Electronics Technique, no. 1, p. 3, 2012.##
[5] F. Neri, “Introduction to electronic defense systems,” Sci. Tech. Publishing, 2006.##
[6] Analog Devices,”AD9361”,www.analog.com, 2018.##