راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه محافظت از زیرساخت رسانه ملی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-14

حسین نوروستا؛ ایمان سلطانی


رمزنگاری تصاویر با استفاده از نظریه آشوب و اتوماتای سلولی

دوره 1، شماره 1، آبان 1398، صفحه 9-22

حمید طباطبایی؛ سید کاظم شکفته سید کاظم شکفته؛ حسین سلامی حسین سلامی؛ محمدوحید زنگنه‌مقدم محمدوحید زنگنه‌مقدم


اثر کیفیت اطلاعات بر مدیریت خطرپذیری امنیت اطلاعات

دوره 1، شماره 1، آبان 1398، صفحه 23-35

هاجر باطنی؛ پرویز سعیدی


بهره برداری از بازخورد ارتباط در جستجوی نمودار دانش

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 33-43

زهرا masoudinezhad؛ حسن نادری؛ عبدالباقی قادرزاده


تحلیل رمز چرخشی برروی BMW , SIMD

دوره 1، شماره 1، آبان 1398، صفحه 37-43

سید علی طباطبائی فیض آباد؛ احمد گائینی؛ بهبد کشاورزی


پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها

دوره 1، شماره 1، آبان 1398، صفحه 45-52

روح اله اسداله پور کریمی؛ رضا غفارپور؛ عباس خان احمدی


اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید سرانه هر کارگر در استان‌های ایران: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته پویا

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 61-70

وحید نیک پی پسیان؛ یوسف عیسی زاده روشن؛ حسین احمدی نژاد


بررسی و ارزیابی فناوری‌های داده‌های عظیم به‌عنوان سرویس

دوره 1، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 1-10

محمد رضا حسین زاده؛ آرش غفوری؛ حسن نادری


چالش ها و بایسته های پیشگیری از بزه سایبری در مدارس

دوره 1، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 27-39

فرید رضازاده؛ مهدی آقا صرام؛ کیارش میزانیان؛ سیداکبر مصطفوی