دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1400 
بهره برداری از بازخورد ارتباط در جستجوی نمودار دانش

زهرا masoudinezhad؛ حسن نادری؛ عبدالباقی قادرزاده