دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 1-70 (تابستان 1401) 
چالش ها و بایسته های پیشگیری از بزه سایبری در مدارس

صفحه 27-39

فرید رضازاده؛ مهدی آقا صرام؛ کیارش میزانیان؛ سیداکبر مصطفوی


طراحی و پیاده سازی سنجشگر رادار مبتنی بر رادیونرم افزار

صفحه 51-56

منوچهر پژوهی گیساوندانی؛ عبدالله مهدلو ترکمانی؛ پویا سروشیان