نویسنده = حسن نادری
بهره برداری از بازخورد ارتباط در جستجوی نمودار دانش

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 33-43

زهرا masoudinezhad؛ حسن نادری؛ عبدالباقی قادرزاده


بررسی و ارزیابی فناوری‌های داده‌های عظیم به‌عنوان سرویس

دوره 0، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 1-10

محمد رضا حسین زاده؛ آرش غفوری؛ حسن نادری