نویسنده = زهرا masoudinezhad
بهره برداری از بازخورد ارتباط در جستجوی نمودار دانش

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 33-43

زهرا masoudinezhad؛ حسن نادری؛ عبدالباقی قادرزاده