کلیدواژه‌ها = الگوریتم چند هدفه تکاملی با استفاده از فرآیند گوسین بر پایه مدل‌سازی معکوس