کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعاتی منابع انسانی
شناسایی مؤلفه‌های مؤثر اینترنت اشیاء بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 75-85

زهرا باقری؛ میر علی سید نقوی