کلیدواژه‌ها = BDaaS
بررسی و ارزیابی فناوری‌های داده‌های عظیم به‌عنوان سرویس

دوره 1، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 1-10

محمد رضا حسین زاده؛ آرش غفوری؛ حسن نادری