کلیدواژه‌ها = اینترنت اشیا
نسل پنجم مخابرات سیار دروازه ای به نسل چهارم صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

زهرا لطفعلی؛ حسین خالقی بیزکی