کلیدواژه‌ها = رادیو نرم افزار
طراحی و پیاده سازی سنجشگر رادار مبتنی بر رادیونرم افزار

دوره 1، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 51-56

منوچهر پژوهی گیساوندانی؛ عبدالله مهدلو ترکمانی؛ پویا سروشیان