نویسنده = یوسف عیسی زاده روشن
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید سرانه هر کارگر در استان‌های ایران: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته پویا

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 61-70

وحید نیک پی پسیان؛ یوسف عیسی زاده روشن؛ حسین احمدی نژاد