اعضای هیات تحریریه

مهندس عبدالرسول مهوری (مدیر مسئول) ................. (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
 
دکترعلی ناصری (سردبیر) ........................... استاد(دانشگاه جامع امام حسین(ع))

دکتر حسین شبانی(جانشین سردبیر)........................استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 
دکتر زینب موحدی ....................................استادیار ( دانشگاه علم و صنعت)
 
دکتر زین العابدین نوروزی ................................. استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))

دکتر رضا کیوان شکوه ...................... استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر جواد یاوند حسنی....................... استادیار( دانشگاه علم و صنعت)
 
دکتر ضرغام رستمی .................................. دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر حسن نادری ....................................... استادیار ( دانشگاه علم و صنعت)
دکتر مجتبی وحیدی اصل .................. استادیار (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر مجید غیوری ثالث ....................... استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر رضا حق مرام .............................. دانشیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر مرتضی کازرونی .............................. دانشیار(دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

مدیر مسئول

عبدالرسول مهوری

مخابرات -

abdulrasul.mehvariyahoo.com

سردبیر

علی ناصری

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

anaseriihu.ac.ir
09122997823

جانشین سردبیر

حسین شبانی

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشکده و پژوهشکده رایانه، شبکه و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

shabaniihu.ac.ir
09120301363

اعضای هیات تحریریه

دکتر زینب موحدی

دانشگاه علم و صنعت

zmovahediiust.ac.ir


استادیار

ضرغام رستمی

دانشگاه جامع امام حسین

zr3202yahoo.com


دانشیار

جواد یاوند حسنی

دانشگاه علم و صنعت

yavandiust.ac.ir


استادیار

مجتبی وحیدی اصل

دانشگاه شهید بهشتی

mo_vahidisbu.ac.ir


استادیار

حسن نادری

دانشگاه علم و صنعت

naderiiust.ac.ir


استادیار

مجید غیوری ثالث

دانشگاه جامع امام حسین

ghayooriihu.ac.ir


استادیار 

مرتضی کازرونی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

kazeroonimut.ac.ir


دانشیار

رضا حق مرام

دانشگاه جامع امام حسین

rhaghmrmihu.ac.ir


دانشیار

زین العابدین نوروزی

دانشگاه جامع امام حسین

zy_noroziyahoo.com


دانشیار

اعضای مشورتی هیات تحریریه

یعقوب قانع قره باغ

برق- قدرت استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

yqaneihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

رضا کیوان شکوه

مخابرات استادیار-دانشگاه امام حسین( ع)

rkayvanshokoohihu.ac.ir


مخابرات، پردازش سیگنال، طراحی شکل موج، فیلترهای وفقی، فشرده سازی پالس، تئوری تخمین و آشکارسازی

اعضای مشورتی هیات تحریریه

رضا اصفهانی

الکترونیک استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

www.ihu.ac.ir
resfahaniihu.ac.ir

اکبر صفری

فاوا مهندس - دانشگاه جامع امام حسین(ع)

safarygmail.com

ساسان چمنی

فاوا دانشگاه امام حسین

s.ch1400chmail.ir
-

h-index: -  

بهمن نوریانی

فاوا دانشگاه امام حسین (ع)

ihu.ac.ir
nourian_yahoo.com

احمدرضا فرحبخت

فاوا دانشگاه امام حسین (ع)

ihu.ac.ir
farahchmail.ir
-

محسن نوروزی

هوش مصنوعی دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی، دانشکده و پژوهشکده رایانه، شبکه و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین ع

m.norouziihu.ac.ir

سید مرتضی پورنقی

گروه رایانش امن- دانشکده و پژوهشکد رایانه، شبکه و ارتباطات

sm.pournaghigmail.com