نمایه نویسندگان

ا

 • احمدیان، سعید ارائه روش ترکیبی تحلیل پایگاه داده های خبری با استفاده از RapidMine مطالعه موردی: متون خبری فارسی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 17-26]
 • اسداله پور کریمی، روح اله پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]
 • امیری، نوشین استفاده از شبکههای خودرمزنگار موازی به منظور تشخیص صفحات جعلی اینترنتی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 41-50]

ب

 • باطنی، هاجر اثر کیفیت اطلاعات بر مدیریت خطرپذیری امنیت اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]
 • بالوی، مهدی آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-64]

پ

چ

 • چمنی، ساسان آسیب شناسی فرآیند قاعده گذاری در فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 53-64]

ح

خ

 • خان احمدی، عباس پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]

ر

 • رضازاده، فرید چالش ها و بایسته های پیشگیری از بزه سایبری در مدارس [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 27-39]
 • روزبهی، رضا به کارگیری شبکه های مبتنی بر نرمافزار جهت ارتقای امنیت در اینترنت اشیاء [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-16]

س

 • سید کاظم شکفته، سید کاظم شکفته رمزنگاری تصاویر با استفاده از نظریه آشوب و اتوماتای سلولی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 9-22]
 • سروشیان، پویا طراحی و پیاده سازی سنجشگر رادار مبتنی بر رادیونرم افزار [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 51-56]
 • سعیدی، پرویز اثر کیفیت اطلاعات بر مدیریت خطرپذیری امنیت اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 23-35]

ص

 • صابری، کریم ارائه روش ترکیبی تحلیل پایگاه داده های خبری با استفاده از RapidMine مطالعه موردی: متون خبری فارسی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 17-26]
 • صرام، مهدی آقا چالش ها و بایسته های پیشگیری از بزه سایبری در مدارس [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 27-39]

ط

غ

 • غفارپور، رضا پیش‌بینی تأخیر در سیستم‌های کنترل مبتنی‌بر اینترنت با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و مقایسه آن‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]
 • غفوری، آرش بررسی چندمستاجری در محیطهای محاسبات ابری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • غفوری، آرش بررسی و ارزیابی فناوری‌های داده‌های عظیم به‌عنوان سرویس [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-10]

ق

 • قاسم زاده، محمد به کارگیری شبکه های مبتنی بر نرمافزار جهت ارتقای امنیت در اینترنت اشیاء [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-16]

ک

 • کشاورزی، بهبد تحلیل رمز چرخشی برروی BMW , SIMD [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-43]

گ

 • گائینی، احمد تحلیل رمز چرخشی برروی BMW , SIMD [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-43]

م

ن

 • نادری، ایمان استفاده از شبکههای خودرمزنگار موازی به منظور تشخیص صفحات جعلی اینترنتی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 41-50]