کلیدواژه‌ها = جمع پیمانه ای
تحلیل رمز چرخشی برروی BMW , SIMD

دوره 1، شماره 1، آبان 1398، صفحه 37-43

سید علی طباطبائی فیض آباد؛ احمد گائینی؛ بهبد کشاورزی