کلیدواژه‌ها = کیفیت اطلاعات
اثر کیفیت اطلاعات بر مدیریت خطرپذیری امنیت اطلاعات

دوره 0، شماره 1، آبان 1398، صفحه 23-35

هاجر باطنی؛ پرویز سعیدی