نویسنده = محمدوحید زنگنه‌مقدم محمدوحید زنگنه‌مقدم
رمزنگاری تصاویر با استفاده از نظریه آشوب و اتوماتای سلولی

دوره 1، شماره 1، آبان 1398، صفحه 9-22

حمید طباطبایی؛ سید کاظم شکفته سید کاظم شکفته؛ حسین سلامی حسین سلامی؛ محمدوحید زنگنه‌مقدم محمدوحید زنگنه‌مقدم